Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
up

Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Koumatis Group
Koumatis Group

Λογιστικά

Αναλαμβάνουμε την λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον μεταφορέα/ αυτοκινητιστή. Εξειδικευμένα στελέχη και προσωπικό βρίσκονται πάντα σε προσωπική επαφή με τον πελάτη για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά που τον απασχολούν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα.

Εξειδίκευση

Έχουμε εξειδίκευση σε μεταφορικές επιχειρήσεις και μεμονωμένους αυτοκινητιστές. Ο λόγος που μας κάνει να ξεχωρίζουμε ? Η μικτή δραστηριότητα της koumatis group μας κάνει να βρούμε λύσεις για την επιχείρηση μας πρώτα.Όποτε οι προτεινόμενες λύσεις τις έχουμε πρώτα χρησιμοποιήσει και γνωρίζουμε εκ των πρότερων το σωστό αποτέλεσμα

Παρακολουθηση επιχειρησης

Παρακολουθούμε με reports ανά τακτά διαστήματα ούτως ώστε να ενημερώσουμε τον πελάτη για τυχόν διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να χρειαστούν να γίνουν στην λειτουργιά της επιχείρησης του.

Χρημοτοιοικονομικη παρακολουθηση

Συζητάμε ,παρακολουθούμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχειρήσεις και προτεινουμε λύσεις για ορθή οικονομική διαχείριση και επενδύσεις. Με πάντα δοκιμασμένες λύσεις

Επενδύσεις

Μελετάμε τις ανάγκες του επαγγελματία μεταφορέα και με βάση την εμπειρία μας προτείνουμε λύσεις για τον τρόπο που κινηθεί επιχειρηματικά. Καταρτίζουμε λίστα αναγκών ,δημιουργούμε σενάρια για την επένδυσης με γνώμονα τις διεθνείς συνθήκες και τις πραγματικές σας ανάγκες βασιζόμενοι σε μοντέλα του εξωτερικού .

Τήρηση δεδομένων

Όλα τα παραστατικά ,οικονομικές καταστάσεις ,φορολογικά-εργατικα έγραφα και γενικότερα όλα τα δεδομένα που αφορά την επιχείρηση του πελάτη και το ατομικά , φυλάσσονται ηλεκτρονικά τηρώντας όλα όσα ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ

Ηλεκτρονικο Αρχειο

Τηρούμε Πλήρες οργανωμένο ηλεκτρονικό αρχείο . Η εξυπηρέτηση μεσώ αυτού είναι άμεση και γρήγορη αποστελοντασ με ηλεκτρονική αλληλογραφία οτιδήποτε χρειαστεί ανά πάσα στιγμή.

Έναρξη επιχειρήσεων

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό που σας ταιριάζει. Ατομική ή Νομική μορφή? Μπορούμε να αναδείξουμε τις πραγματικές σας ανάγκες Οτιδήποτε αποφασίσετε να κάνετε αναλαμβάνουμε από την αρχή να διεκπεραιώσουμε όλες τις εργασίες για της έναρξη της επιχείρησης σας και να σας καθοδηγούμε ,βάζοντας σωστές βάσεις για το μέλλον .

Skip to content